Frimodt-Heineke Fonden

CVR 14902996

Information til legatansøgere:

Frimodt-Heineke Fonden er en velgørende fond oprettet i 1990. Fondens formål er at fremme følgende almennyttige- og almenvelgørende formål og aktiviteter:

1.    Humanitære formål.

2.    Videnskabelige formål, herunder forskningsmæssige og     sygdomsbekæmpende.

3.    Økologiske- og miljøstøttende formål.

4.    Undervisningsmæssige-, religiøse og mellemfolkelige formål.

5.    Kunstneriske- og kulturelle formål.

Almen social understøttelse er ikke omfattet.

Fondens adresse er: v/advokat Lars Skibsted, Edelslundsvej 1A, 2tv, 2930 Klampenborg, tel. 45852288.

Legater uddeles normalt 2 gange årligt med ansøgningsfrister 1. marts og 1. september.

Ansøgningsskema forefindes ikke.

Ansøgninger skal være skriftlige og fremsendes pr. post i et eksemplar.

Formålet skal være klart beskrevet og indeholde en tidsplan og et budget for dets gennemførelse- Videnskabelige ansøgninger skal indeholde en lægmandsbeskrivelse.

Desuden skal følgende opgives:

1.    Ansøgers CPR nr. eller CVR nr.

2.    Ansøgers CV og kvalifikationer, relevante anbefalinger bør   vedlægges.

3.    Ansøgers postadresse og e-mail adresse.

Legater udbetales ved overførsel til dansk bankkonto. Banknavn, reg.nr. og konto nr. samt eventuel projektreference skal angives.

Legater indberettes til SKAT, og legatmodtageren anbefales at opbevare genpart af legattilsagnet som evt. dokumentation.

Tildelte legater kan kun anvendes til det formål, der fremgår af legatansøgningen og kan ikke overføres til andre formål.

Gennemføres formålet ikke i h.t. de forudsætninger, der er anført i ansøgningen, skal legatet tilbagebetales.

Ansøgere, der ikke opnår legattildeling kan ikke forvente tilbagemelding herom.

Klampenborg, juni 2012

Lars Skibsted